Rehabprocessen

Så här går det till att söka till oss

Du kan komma till oss på remiss från din husläkare eller annan specialistläkare eller vårdgivare. Det går även att komma på s.k. egenanmälan, det betyder att du själv söker till oss. Du blir då kallad till ett första besök. Om du godkänts hos oss utifrån lämplighet får du som patient träffa teamet som består av läkare, psykolog och sjukgymnast för undersökning och bedömning. Teamets samlade bedömning av dig och dina egna målsättningar med behandlingen ligger till grund för den fortsatta rehabiliteringsinsatsen.

Din behandling & rehabilitering

Du får ta del av ett rehabiliteringsprogram där du tillsammans med ditt team formulerar mål och delmål för din rehabilitering. Programmet pågår i cirka sexton veckor, två till tre  dagar i veckan beroende på insatser. De insatser vi erbjuder utgår ifrån vetenskapligt beprövade metoder. Det kan handla om vid smärttillstånd att du ska återfå och träna upp basala funktioner som sömn, rörelseförmåga, sinnesfunktioner, uthållighet och återfå en god sinnesstämning. Vid långvarig kronisk smärta kan det handla om att lära dig leva och leva ett värdefullt liv med din smärta.

Vid långvarig utmattning kan det handla om att få hjälp med en gynnsam återhämtning och att lära dig att utveckla nya beteendestrategier.

Vi följer rekommendationer av Socialstyrelsens beslutsstöd vid ställningstagande till fortsatt sjukskrivning, eller utfärdande av Läkarutlåtande för förebyggande medicinsk rehabilitering/förebyggande sjukpenning.

Vi finns till hands vid behov i kontakter med arbetsgivare, försäkringskassa, arbetsförmedling eller andra intressenter.

I rehabiliteringsprogrammet ingår sammankomster i grupp samt individuella möten med sjukgymnast, psykolog och/eller läkare. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder som såsom KBT – Kognitiv Beteendeterapi, ACT – Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness, medicinsk yoga, samt rekommendationer kring fysisk aktivitet.