Anlita experter från specialistvården när ni vill ha hjälp med er arbetsmiljö!

Många arbetsgivare kämpar idag med att skapa en hållbar arbetsmiljö. Medarbetarnas välbefinnande och hälsa ska balanseras med företags krav på produktivitet och lönsamhet. Trots goda ambitioner hos många arbetsgivare är arbetsplatsrelaterad psykisk ohälsa ett av vår tids största folkhälsoproblem. Den digitala tekniken gör dessutom att gränsen mellan privat- och arbetsliv suddas ut i många branscher, och det är inte alltid lätt för chefer och medarbetare att balansera mellan tillgänglighet med återhämtning. Samtidigt har lagstiftarens krav på arbetsgivare skärpts de senaste åren och många arbetsgivare saknar resurser och kompetens för att leva upp till de högt ställda kraven.

Kognitiva Teamet Rehab är specialister på att förebygga och behandla arbetsplatsrelaterad psykisk ohälsa. Vi har lång erfarenhet av att bistå arbetsgivare i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, likväl som att rehabilitera enskilda medarbetare som blivit sjuka. Kognitiva Teamet Rehab är av Försäkringskassan godkända anordnare av arbetsplatsinriktad rehabilitering, vilket möjliggör för arbetsgivare att få ekonomiskt bidrag för inköp av företagshälsovårdsinsatser. Det ekonomiska bidraget uppgår till 10.000 kr per medarbetare och år, och 200 000 kr per arbetsgivare och år. Läs mer om det ekonomiska bidraget här.

Arbetsplatsinriktad rehabilitering

Om ni som arbetsgivare har en medarbetare i behov av stöd för att kunna återfå, bibehålla eller utveckla sin arbetsförmåga rekommenderar vi arbetsplatsinriktad rehabilitering. Arbetsplatsinriktad rehabilitering ger den enskilda medarbetaren samt arbetsgivaren stöd i att kunna skapa en hållbar arbetssituation. Vi erbjuder ett två olika paket för arbetsplatsinriktad rehabilitering där insatsen planeras utifrån den enskilda medarbetarens behov och den aktuella arbetssituationen.

Stressvaccinering av arbetsplats

Om ni som arbetsgivare har problem med arbetsplatsrelaterad psykisk ohälsa på er arbetsplats kan Kognitiva Teamet Rehab med vår specialistkompetens hjälpa er att förebygga detta. Om ni till exempel har problem med hög sjukfrånvaro, återkommande sjukskrivningar, medarbetare som ger uttryck för att må dåligt eller om ni har hög personalomsättning – så är stressvaccinering av er arbetsplats en god investering. Vi kan hjälpa ledningen, mellanchefer eller ett helt arbetslag i att förebygga arbetsplatsrelaterad psykisk ohälsa.

Kontakt

För mer information om arbetsplatsinriktad rehabilitering och stressvaccinering av arbetsplats:

Mattias Sjödin
Ansvarig företagshälsovård

E-post: mattias.sjodin(at)ktrehab.se

Telefon: 070-976 34 27.