För dig som vill remittera till Kognitiva Teamet Rehab

Vi har korta väntetider!
Remiss skicka via Take Care eller brev eller fax 08 600 4300

Varför välja KT Rehab

  • Korta väntetider till bedömning
  • Snabb återkoppling med remissvar och återkoppling efter behandling
  • Lika delar fysioterapi/psykologgrupp
  • Digital sida med tillgång till schema, info, hemövningar, ljudfiler
  • Digital rehab för den som inte kan deltaga fysiskt
  • Trivsam miljöKognitiva Teamet Rehab erbjuder rehabilitering i öppenvård för personer över 18 år med långvarig smärta och/eller  utmattningssyndrom

Kognitiva Teamet Rehab erbjuder utredningar och bedömningar med rådgivning samt ett behandling- & rehabiliteringsprogram baserat på Multimodal Rehabilitering (MMR) i öppenvård. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder KBT – Kognitiv Beteendeterapi och ACT – Acceptance and commitment therapy samt individuellt anpassad fysisk aktivitet och avspänningsprogram.

Kognitiva Teamet Rehab arbetar multidisciplinärt i team där bedömningar och insatser från olika professioner samordnas systematiskt för att uppnå gemensamma mål.

 

Kognitiva Teamet Rehabs team

Består av erfarna leg. specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin, smärta och psykiatri, leg. physioterapeut med specialistkompetens, smärta & OMT, leg. psykolog med ACT/ KBT kompetens, leg. psykoterapeut KBT/ACT, mindfulness- & medicinsk yoga instruktörer. Kognitiva Teamet Rehabs behandlare har mångårig erfarenhet av multimodal behandling av stress- och smärtrehabilitering.

Målet är att möjliggöra ökad funktion och aktivitetsförmåga genom deltagande i rehabilitering.

Remisskriterier

Vi tar emot patienter på remiss från husläkare, företagshälsovård och andra vårdgivare.
Remissen ska innehålla uppgifter om sjukdomshistoria, medicinska utredningsresultat, tidigare behandlings- och rehabiliteringsinsatser, resultat, social situation och arbetsanamnes.

Inklusionskriterier

Patienten har långvarig smärta eller utmattningssyndrom vars konsekvenser har stor inverkan på det dagliga livet

Patienten ska vara medicinskt utredd för att utesluta bakomliggande behandlingsbara tillstånd som bättre handläggs av andra specialiteter, t ex inflammatoriska ledsjukdomar, systemsjukdomar och cancer

Kronisk smärta bör enskilda rehabiliteringsåtgärder har prövats och bedöms inte kunna medföra ytterligare förbättring

Utredning av Kognitiva Teamet Rehab visar att det finns förutsättningar för ökad funktion och aktivitetsförmåga i arbete och fritid genom deltagande i rehabilitering

Patienten är motiverad till deltagande i multimodal rehabilitering

Exklusionskriterier

Pågående missbruk

Somatisk eller psykiatrisk sjukdom som utgör hinder för rehabilitering

Remiss med enbart önskemål om bedömning av arbetsförmåga hänvisas till Försäkringskassan för eventuell försäkringsmedicinsk utredning

Tydliga remissvar

Efter avslutad rehabilitering får du som remittent ett utförligt remissvar. Vi skickar remissvar efter den  initiala bedömningen och meddelar om vi anser att patienten är lämplig och motiverad för rehabprogram hos oss och om patientens tackat ja till att deltaga och när programmet startar. Alternativt andra rekommendationer som lämplig insats.

Remissvaret efter avslutat rehabiliteringsprogram

I samband med avslutad rehabilitering skickar vi remissvar med sammanfattning av resultaten av rehabprogrammet och plan för vidmakthållande av nya beteenden. En plan gällande arbetsåtergång. Vidare ställningstagande till eventuell fortsatt sjukskrivning tas av inremmitterande/husläkaren, samt rekommendationer för upptrappning av aktivitetsgrad.

Hit skickar du remissen

 

”Det bästa med Kognitiva Teamet Rehab är att vi är snabba. Remisserna åtgärdas samma dag eller dagen efter. Inom några veckor är patienterna i behandling