10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Miljöpolicy

Kognitiva Teamet Rehabs miljöpolicy

Kognitiva Teamet Rehab i Sverige AB är miljöcertifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 14001. Vårt uppdrag är att erbjuda rehabilitering för patienter som uppfyller kriterier för utmattningssyndrom och/eller långvarig smärta. Ett hållbart samhälle kräver ett aktivt miljöarbete. Verksamheten har därför ett system för detta. Systemet är införlivat i det dagliga arbetet. Produkter, transporter och avfallshantering ska vara anpassade till arbetet för ett hållbart samhälle.

Kognitiva Teamet Rehabs miljöarbete:

  • Vi har en uppdaterad miljöutredning och miljöaspektsbedömning.
  • Vi följer gällande miljölagstiftning
  • Vi följer Region Stockholms styrande principer för miljöarbete enligt

Miljöprogram 2017-2023

  • Vi har rutiner och instruktioner för att minimera risken för olyckor inom företaget som kan resultera i skador på miljön.
  • Vi bedriver en avfallshantering inom företaget som på sikt minskar osorterat avfall.
  • Vi använder energi och förbrukningsvaror medvetet och effektivt
  • Vi tar miljöhänsyn i våra inköp och strävar efter återvinning
  • Vi arbetar systematiskt med miljömål, uppföljning och utvärdering av miljömål.
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar

Inloggningsida för Smärtrehab