Rehabilitering för utmattningssyndrom

Rehabilitering både i grupp och individuellt

Rehabiliteringen pågår i cirka 16 veckor

Psykologgrupp

Gruppsammankomsterna utgår från KBT – Kognitiv Beteendeterapi och ACT- Acceptance and Commitment Therapy och sker en gång i veckan. Gruppledaren är psykolog.

Gruppsammankomsterna har olika teman och centralt är att se över samspelet mellan kroppen, vad du tänker och känner. Du får en ökad förståelse vad som lett till en utmattning och vilka beteenden du behöver förändra för att återhämta dig och leva ett liv i mera balans. Några teman är att hantera prestationsångest,  verktyg att genomföra förändring i din livsstil, hitta nya sätt att bemöta stressen i ditt liv, bättre sömnvanor och träna dig på att acceptera sådan du inte kan förändra

I gruppen prövar du nya sätt att både tänka och bete dig. I hemuppgifter  testar du nya sätt att agera utifrån det som fungerar bra och göra mindre av det som fungerar sämre.

Målet med rehabiliteringen är att hitta nya sätt som passar dig för att kunna bemöta stressen i ditt liv och leva ett liv mera i balans.

Individuella besök med läkare, psykolog och fysioterapeut

Du träffar även läkare, psykolog och fysioterapeut i individuella besök som utgår utifrån dina specifika behov.

En bit in i rehabprogrammet utvärderar du tillsammans med läkare, sjukgymnast och psykolog programmet och vad som varit värdefullt för dig och vad du fortsatt behöver tänka på.

Fysioterapi i grupp

Vid gruppträffarna med fysioterapeuten väver vi ihop olika teman som stressfysiologi, andning, fysisk aktivitet och sömn med upplevelsebaserade övningar. Fokus ligger på att du ska öva dig i icke-prestation och att hjälpa kroppen hitta återhämtning genom att praktiskt träna avspänning och kroppsmedvetenhet. Det handlar även om att få förståelse för vikten av fysisk aktivitet som läkande och återhämtande faktor, skapa rutiner för och dosera fysisk aktivitet i vardagen. Syftet är att du ska bli mer närvarande i din kropp och lyssna till kroppens signaler för vägledning kring balans mellan aktivitet och återhämtning

 

Mindfulness

Mindfulness – Medveten närvaro, har god evidens för att minska stressen och öka välbefinnande. Genom att träna sig i medveten närvaro får vi en större självinsikt, detta bidrar till att vi ökar våra valmöjligheter och vår förmåga att nå våra mål.

Medicinsk yoga

Den medicinska yogan är skapad för att kunna anpassas utifrån utövarens förutsättning och förmåga, och vara lätt att använda i sin vardag.

Medicinska yogaövningar som utförs medvetet och kontrollerat är ämnade att skapa grundläggande balans på flera plan inom dig; fysiskt, mentalt och emotionellt. Andningen är en viktig del av yogan eftersom den har en så stor påverkan på hela kroppen. Yogan lugnar ner det sympatiska nervsystemet och aktiverar det parasympatiska, det vill säga ”lugn och ro systemet”. Detta gör att kroppen fungerar bättre.

Sjukskrivning eller förebyggande sjukpenning

Under din  rehabiliteringsperiod kan du ha en vanlig sjukskrivning. Det finns även något som heter förebyggande sjukpenning, som ger ersättning för den tid du är på rehabiliteringen och som gör att du inte kan arbeta. Din läkare bedömer vad som är mest lämpligt för dig.

Hållbar arbetsåtergång

I slutet av ditt rehabprogram planerar vi i samråd med dig och din arbetsgivare en hållbar arbetsåtergång.
Vi bjuder in din arbetsgivare till möte hos oss. Vi finns även som stöd utifrån behov med kontakter med Försäkringskassan eller andra aktörer.

Återträff efter tre månader

Vi har en återträff tre månader efter avslutad rehabilitering.