10/7 till 28/7 har mottagningen stängt. Vi fortsätter ta emot remisser under denna period. Du når oss även via 1177. Glad sommar!

Utmattningssyndrom

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är en sjukdom som uppstår till följd av långvarig stress, som ska ha pågått under minst 6 månaders tid. Tillståndet gör att du känner dig extremt trött och utmattad även efter vila och sömn. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd, men det finns flera faktorer som kan spela in. Det kan vara en kombination av genetiska, biologiska och psykologiska faktorer som bidrar till utvecklingen av sjukdomen. Brist på återhämtning kan också vara en utlösande faktor.

Symtom på utmattning

Vanliga symtom på utmattning är en kombination av fysiska, psykiska och kognitiva besvär. Det kan vara till exempel trötthet, värk, yrsel, att man blir irriterad eller har koncentrationsproblem. Du kan även känna av en ökad ångest och nedstämdhet vid utmattningssyndrom.

Kognitiva symtom

 • Försämrad koncentration
 • Minnet påverkas, du har svårt att komma ihåg saker
 • Det logiska tänkandet försämras
 • Du kan få svart med vardagliga saker, som att läsa och behålla fokus
 

Fysiska symtom

 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Yrsel och illamående
 • Bröstsmärtor
 • Muskelvärk
 

Psykiska symtom

 • Ångest och oro
 • Nedstämdhet
 • Panikattacker
 • Hopplöshet
 • Irritation

Utmattningssyndrom faser

Utmattningssyndrom delas upp i tre faser som beskriver olika stadier av tillståndet. Symtomen ofta utvecklas ofta gradvis under en längre period. Läs mer om de olika faserna nedan.

Fas 1: Förstadium

Tidiga symtom på utmattning kan vara att du känner av olika besvär följt av en period av hög stress och brist på återhämtning, till exempel huvudvärk eller sömnproblem.

Fas 2: Akuta fasen

I den aktuta fasen vid utmattningssyndrom insjuknar många plötsligt – de kan inte hitta vägen eller får en kraftig panikattack. Andra insjuknar gradvis. Det kan vara svårt att förstå vad symtomen beror på och det kan ta tid att förstå att tillståndet hänger ihop med till långvarig stress. Det kan också ta tid att acceptera att du behöver ta sina symtom på allvar. I den akuta fasen av utmattningssyndrom är det viktigt med avlastning och vila.

Fas 3: Rehabiliteringsfasen

När de akuta symtomen blivit bättre befinner du dig i den så kallade rehabiliteringsfasen, där många upplever att symtomen kommer och går. Du kan känna sig bättre vissa dagar eller stunder, och sen bli försämrad igen. På lite längre sikt är prognosen vid utmattningssyndrom god. Då övergår ofta utmattningssyndrom till en återhämtningsfas.

Kriterier

Nedan går vi igenom kriterierna för utmattningssyndrom. Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för att diagnosen ska kunna ställas.

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen Har utvecklas till följds av en eller flera identifiera bara stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex månader,

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängs återhämtningstid i samband med psykisk belastning.

C. Minst fyra följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod:

 1. Koncentrationssvårigheter och minnesstörning
 2. Påtaglig nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress
 3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet
 4. Sömnstörning
 5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet
 6. Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.
 

D. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t e x missbruksdrog, medicinering) eller någon annan somatisk sjukdom/skada (t e  x hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom).

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi  eller generaliserad ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.

Återhämtning efter utmattning – Bra att veta

Återhämtning efter utmattning är avgörande för att upprätthålla en hållbar arbetsgång och undvika långvariga psykiska och fysiska hälsoproblem. För att återhämta sig behöver du ta tid för att koppla av och återställa energinivåerna. 

Skruva ner de höga kraven

Många patienter som kommer för behandling är mycket ambitiösa personer och är måna om att göra bra ifrån sig. Många har höga krav på sig själva och det har lett till att de ofta har överpresterat. Därför är det viktigt att lära sig var gränsen går för en hälsosam prestation. Det är speciellt viktigt när det är dags att gå tillbaka till arbetet efter rehabiliteringen. 

Hållbar arbetsgång

Det varierar hur lång tid som krävs innan du är redo att gå tillbaka till arbetet. Det är viktigt att du har börjat återhämta dig från tröttheten, känner att du klarar att göra något på arbetet och kan vara där i två timmar till att börja med. Planera tillsammans med chefen några veckor före start. Det är naturligt att det blir både bra och dåliga dagar på vägen tillbaka. Du känner ofta av förändringar, till exempel ökning av arbetstiden. Blir belastningen för hög kan du backa lite och be om mer stöd, lämna ifrån dig någon uppgift eller gå ner lite i arbetstid en period. Vi erbjuder arbetsgivaren att komma till oss på rehabmöte.

Vänj dig långsamt vid arbetsmiljön

Börja med att titta in på arbetsplatsen och hälsa på en kollega eller chef. Om det känns svårt kan ni träffas på en annan plats första gången. När du blivit vanare vid att vara på jobbet igen blir nästa steg att börja vänja dig vid arbetsuppgifterna och hantera krav som hänger ihop med dem.

Var medveten om risksituationer och stressbeteenden

Om du är medveten om vilka situationer som triggar stress kan du försöka träna på att hantera dem. Men ta inte tag i allt på en gång, försök att prioritera.

Gradvis upptrappning är viktigt

Om du har varit heltidssjukskriven brukar du börja med att arbeta 25 %, ofta två timmar per dag, men det kan variera. Utgå inte från ett effektivitetstänk utan från vad som är bäst för hur du mår. Du behöver stanna kvar på en nivå ett tag innan du ökar arbetstiden. Det är alltid sjukskrivande läkare som planerar och bedömer hur mycket du kan arbeta. Sedan är det Försäkringskassan som ska godkänna bedömningen.

Så kan arbetet läggas upp

I början är det bra att få hjälp med gränssättning och prioritering, men sedan ska du själv börja träna på det. Börja med att arbeta med väl avgränsade uppgifter. Konkreta, rutinmässiga uppgifter, utan deadlines. Arbeta med en sak i taget. Ta regelbundna pauser. Vänta med att delta på möten och med att ha kundkontakter. Din chef eller någon annan ansvarig ska planera in avstämningar regelbundet.

Se gärna filmen om hållbar arbetsåtergång.

Behandling vid utmattningssyndrom

I vår behandling vid utmattningssyndrom utför vi rehabilitering både i grupp och individuellt. Flera yrkesgrupper arbetar tillsammans och sätter upp ett mål för din behandling. I vår rehabiliteringsprocess ingår bland annat gruppträffar med olika teman ledda av psykolog. Vårt mål är att stödja dig i tillfrisknandet från utmattningssyndrom samt förebygga återfall. Läs mer om vår rehabiliteringsprocess nedan.

Multimodal rehabilitering utmattningssyndrom - Så fungerar det

Multimodal rehabilitering vid utmattningssyndrom inkluderar olika typer av fysisk aktivitet, psykologiska tekniker och återhämtningsövningar som är utformade för att hjälpa dig att hantera  och tillfriskna från utmattningssyndrom. Rehabiliteringen pågår i cirka 16 veckor. Anmäl dig till vår rehabilitering för utmattningssyndrom i Stockholm via egenremiss.

Psykologgrupp

Vi har gruppträffar en gång i veckan, med en psykolog som gruppledare. På gruppträffarna arbetar vi med samspelet mellan din kropp, ditt beteende och vad du tänker och känner.

 • Vi arbetar med att hantera prestationsångest, hitta nya sätt att möta stress, ge dig verktyg som kan förändra din livsstil och träna dig på att acceptera sådant som du inte kan förändra.
 • Målet med rehabiliteringen är att hitta en väg till att leva ett liv i bättre balans.
 • Vi arbetar med metoderna KBT, kognitiv beteendeterapi, och ACT, Acceptance and commitment therapy.
 • Parallellt med gruppträffar har vi även individuella möten och tar över sjukskrivningsansvaret så länge du är inskriven i vårt program. 
 • Vi erbjuder också möjlighet till rehabmöte med din arbetsgivare för en trygg återgång i sysselsättning.
 

Individuella besök hos läkare, psykolog och fysioterapeut

Du träffar läkare, psykolog och fysioterapeut under individuella besök där vi utgår från just dina speciella behov. Under rehabprogrammet har du flera träffar där du tillsammans med läkare, fysioterapeut och psykolog utvärderar vad som varit värdefullt för dig och vad du behöver fortsätta tänka på.

Fysioterapi i grupp

På gruppträffarna med fysioterapeuten väver vi ihop olika teman som stressfysiologi, andning, fysisk aktivitet och sömn med upplevelsebaserade övningar.
 
 • Du får öva på att inte prestera och att hjälpa kroppen att återhämta sig genom att träna avspänning och kroppsmedvetenhet.
 • Du får hjälp att skapa rutiner för fysisk aktivitet i vardagen. Syftet är att du ska börja lyssna till kroppens signaler för att hitta balans mellan aktivitet och återhämtning
 

Mindfulness

Det finns goda vetenskapliga belägg för att mindfulness, medveten närvaro, kan minska stress och öka välbefinnandet. När du tränar dig i medveten närvaro får du större självinsikt. På det sättet kan du öka dina valmöjligheter och din förmåga att nå dina mål.

Medicinsk yoga

Medicinsk yoga anpassas efter dina förutsättningar och din förmåga. Den är lätt att använda i vardagen. Medicinska yogaövningar som utförs medvetet och kontrollerat är till för att skapa grundläggande balans på flera plan inom dig; fysiskt, mentalt och emotionellt. Andningen är en viktig del av yogan eftersom den har en så stor påverkan på hela kroppen. Yogan lugnar ner det sympatiska nervsystemet och aktiverar det parasympatiska, det vill säga ”lugn-och-ro-systemet”. Det gör att kroppen fungerar bättre.

Sjukskrivning eller förebyggande sjukpenning

I samband med ett utmattningssyndrom behöver många helt eller delvis vara sjukskrivna för att kunna återhämta sig, parallellt med att man får vård. Hos oss träffar du erfarna läkare som tar över sjukskrivningsansvaret i samband med din behandling.

Hållbar arbetsåtergång

Under ditt  rehabprogram planerar vi en hållbar arbetsåtergång i samråd med dig och din arbetsgivare. Vi bjuder in din arbetsgivare till möte hos oss. Vid behov finns vi med som stöd vid kontakter med Försäkringskassan eller andra aktörer.

Återträff efter tre månader

Vi har en återträff tre månader efter avslutad rehabilitering som en boostersession för att påminna dig om vad du arbetat med under rehabiliteringen.

Så här går det till att söka till oss

Du kan komma till oss på remiss från din husläkare eller annan specialistläkare eller vårdgivare. Det går även att komma på s.k. egenremiss, vilket betyder att du själv söker till oss. Om vi bedömer att det finns chans att vi kan hjälpa dig får du som patient träffa teamet som består av läkare, psykolog och fysioterapeut för undersökning och bedömning. Teamets samlade bedömning av dig och dina egna målsättningar med behandlingen ligger till grund för den fortsatta rehabiliteringsinsatsen.

Vanliga frågor och svar

Vad är tecken på utmattningssyndrom?

Vanliga tecken på utmattningssyndrom är exempelvis försämrad koncentration, påverkat minne, trötthet, huvudvärk, ångest och nedstämdhet. 

Är utmattningssyndrom en sjukdom?

Utmattningssyndrom är en sjukdom i form av en psykisk hälsostörning som orsakas av långvarig och intensiv stress. Sjukdomen är allvarlig och kan påverka både den fysiska och mentala hälsan.

Hur lång tid tar det att bli frisk från utmattningssyndrom?

Generellt sett tar det månader eller år att bli frisk från utmattningssyndrom. Återhämtningen är en process som och kan yttra sig i en upp- och nedgång av olika symtom.

Vad ska man göra vid utmattningssyndrom?

Om du misstänker att du lider av utmattningssyndrom är det viktigt att uppsöka professionell hjälp så snart som möjligt. Du är varmt välkommen att kontakta oss på Kognitiva Teamet Rehab. Skicka in din egenremiss via vår hemsida.

Hur behandlar man utmattningssyndrom?

Vi behandlar utmattningssyndrom genom kognitiv beteendeterapi, medicinsk yoga, mindfulness eller genom grupp- och individuell beteendeterapi.

Vad innebär utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom innebär att man upplever en utbredd fysisk och emotionell utmattning som kan påverka ens förmåga att fungera på jobbet och i det vardagliga livet.

Inloggningsida för Smärtrehab